SHANMUSIC.THT.IN
แค่คนที่ชอบถ่ายภาพ ไม่ใช่ชอบสร้างภาพ แค่คนที่ชอบในภาพถ่าย ไม่ใช่ชอบในภาพพจน์
แค่คนที่ชอบกดชัตเตอร์ไปตามอารมณ์ ไม่ใช่กดชัตเตอร์ไปตามกระแส....
Home  |  Contact

2 สาวไตยเมิงปั่น รัฐฉานตอนใต้
วิวสวยๆเมืองนาย 18 ꨟꨤင္ꨳတꨤင္းꨟꨤင္ꨳလီဝꨱင္းꨓꨤင္းသိပ္းသြင္
พาเทียวเมืองมอญ ꨡꨰဝ္ꨲေလꨲမူိင္းမြꨓ္း
ปีใหม่ไตย ล๊างเค๊อ 26 ꨟꨤင္ꨳ ပီမ္ꨮꨲတꨯးလꨤင္းꨁူိဝ္း
งานสัมมนา ลีกไตยหลวง The 1st Lik Loung Conference 2013
သꨰင္ꨅြမ္းꨕဳꨵ+ꨡြင္ꨲထီးꨁမ္း concert แสงจอมฟ้า+อ่องธีคำ
လုꨀ္ꨳꨓꨤင္းေယꨳသꨰင္ေꨀဳꨲ ลูกนางเย๋แสงก่อ
 ပြꨯးꨡြꨀ္ꨲဝဳꨲဝꨱင္းမူိင္းပꨓ္ꨲ ปอยออกหว่า เวียงเมิงปั่น 2013
ทุ่งโป๊ง (สวยๆอยู่ท้ายๆ) တꨤင္းꨟꨤင္ꨳလီထုင္ꨵပူင္း 2013
ပꨤင္ꨀုမ္ပီꨀြꨓ္းꨁမ္း ဝꨱင္းမူိင္းပꨓ္ꨲ ปางกุ๋ม ปีก๊อนคำ เวียงเิมิงปั่น
ပြꨯးလူင္းပꨤင္သြꨓ္ Computer Traning 1. 9. 2013
 น้ำท่วมเมืองปั่น ꨓမ္ꨵထူမ္ꨳ မူိင္းပꨓ္ꨲ

 Nong Nuan Jing เก่ซี่
 Ying Lao Ker หญิง หลาว เคอ
 บัณฑิตใหม่ชาวไตย (ไทใหญ่) 2013
 Mong Pan Trip 2013
 Burma girl
 งานฉลองพระธาตุมารชีนะเจดีย์
 ปอย ณี่ ลา ค่าม ท่าขี้เหล็ก 
 SHAN New Year 2012  ပြꨯးပီမ္ꨮꨲတꨯးꨀꨱင္းတုင္ ปอยปีใหม่ไตย เชียงตุง
 Thusandi Award 2012 ပြꨯးယြင္ꨳꨀုင္ꨲသူးꨅဝ္ꨳꨓꨤင္းသုꨅꨓ္တီꨲ พระศิริธัมมะ
 ปอยสลากวัดฟ้าเวียงอินทร์  ပြꨯးမဳꨲꨟတုꨀ္ꨳ ဝတ္ꨵꨕဳꨵဝꨱင္းꨡိꨓ္း
 TAI baby love ꨡြꨓ္ꨲယိင္း
 ป๊อยเต๊น วัดเปียงหลวง ပꨯြးမꨟဳꨲတုꨀ္ꨳ ပြꨯးတꨱꨓ္း
 วันออกพรรษา ဝꨓ္းꨡြꨀ္ꨲဝဳꨲ The end Buddhist lent 
 สาวเมิงปั่น သꨤဝ္မူိင္းပꨓ္ꨲ MongPan Girl
 ปอยต้อนรับพระภิกษุไตยที่มาเข้ามาศึกษาที่ มจร ปี 2012
 ป๊อย ยาด น้ำ วัดหลอยธรรมเฮือง เก๊ ซี๊
 ล๊าง เค๊อ ฮับ ต๋อน อยู่ ( Welcome To LARNG KER )
 งานฉลองปริญญาบัตรของบัณฑิตชาวไตย วัดใหม่ กทม
 บัณฑิตใหม่ของชาวไตย (ไทใหญ่ ) ปี 201
 Khao Yai National Park in Thailand อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 Seng Jorm Fah & Boy Sorn Num Live in Bangkok 2012
 Boy Sorn Num ( สงกรานต์ ) in Thailand
Boy Sarng Long ปอยส่างลอง ปี 2012
 Beautiful view from Thailand
 Dr.SENG HEARNG งานฉลองปริญญา พระอาจารย์ ดร. แสงเฮิง

 Magha Puja Day 7-3-2012 ( Thailand )

Beautiful Thai girl
 งานบุญทอดผ้าป่าสร้างอาคารปริยัติธรรม วัดหลวงโมยต่อ เมิงปั่น ครั้งที่ 1
 Close friend
 Beautiful TAI girl 02  ( น้องๆที่ หลักแต่ง + เปียงหลวง )
 Beautiful TAI girl 01 ( น้องอิน + น้องแซ่บ )
 SHAN New Yaer 2106  { WAT MAI Bangkok Thailand }
 Shan New Year 2106 in Thoed THAI
 วัดก๋าคำ บ้านเทอดไทย   ( Thoed THAI )
 วัดก๋าขาว บ้านเทอดไทย ( Thoed THAI )
 KHUN SA OLD CAMP พิพิธภัณฑ์ขุนส่า
 บ้านเทอดไทย Thoed Thai
 กาญจนบุรี kanjanaburi Trip 2011 in THAILAND
 Review SHANSTATE trip 2011 - PangLong ( ป๋างโหลง ปี 2011 )  3
 Review SHANSTATE trip 2011  ( รัฐฉานบ้านเรา ปี 2011 )  2
 Review SHANSTATE trip 2011  ( รัฐฉานบัานเรา ปี 2011 )  1 
 Review SHANSTATE trip 2011 - Merng Pan ( เมิงปั่น )
 Review SHANSTATE trip 2010  ( รัฐฉานบ้านเรา ปี 2010 )
 SHAN New Year 2105 at Wat Fag weing ( ปีใหม่ไตย วัดฟ้าเวียงอินทร์ )
 Fon Kham - Nor Leng Ker ( ฝนคำ หน่อแลงเคอ )
 สาวๆ TAI Girl
 รวมมิตร
 TAI Girl ( Hern Kham Leng )  เฮิน คำ แลง    โข คำ
 ความทรงจำเก่าๆที่ยังไม่จางหาย


Calendar

    สถิติเข้าชมเว็บ

 สถิติวันนี้ 109 คน
 สถิติเมื่อวาน 119 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
4537 คน
33625 คน
2529556 คน
เริ่มเมื่อ 2007-7-7

Copyright (c) 2007 Shanmusic.tht.in. Website All rights reserved